Rea!

Better You EKO Eterisk Ravensaraolja 10 ml

kr127.20

Shoppa nu

Artikelnr: 1013401334248108 Kategori:

Beskrivning

Ekologisk eterisk Ravensaraolja (Ravensara Aromatic). Framställd genom destillering av blad. Den är smärtlindrande, lugnande och infektionshämmande.- 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja- Aromaterapi- Ursprung madagaskarRavensaraolja är bra vid tex spända muskler och den är lätt smärtlindrande. Den är infektionshämmande och bra vid förkylning. Kan även vara lugnande vid stress, oro och nedstämdhet.Framställd genom destillering av blad.Ingredienser: Ekologisk eterisk Ravensaraolja (Ravensara Aromatic).Framställd genom destillering av blad.Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår uppsök läkare.VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.
Better You EKO Eterisk Ravensaraolja 10 ml

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Better You EKO Eterisk Ravensaraolja 10 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *