Better You EKO Eterisk Timjanolja 10 ml

kr99.00

Shoppa nu

Artikelnr: 1013401373383501 Kategori:

Beskrivning

Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris). Timjanolja används ofta vid aromaterapi som luftrenare och vid lung- och andningsproblem.Framställd genom destillering av ört.- 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja- Aromaterapi- Ursprung IndienEkologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris) används ofta vid aromaterapi som luftrenare och vid lung- och andningsproblem samt för sin lugnande effekt på bland annat lederna. Ingredienser: Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris) Framställd genom destillering av ört.Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.VID HUDKONTAKT: (även håret) Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår uppsök läkare.VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.
Better You EKO Eterisk Timjanolja 10 ml

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Better You EKO Eterisk Timjanolja 10 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *